ECO CIDRY CROSS

Regulamin III ECC

REGULAMIN  biegu III   ECO CIDRY CROSS  - Dychej na Księżej Górze Radzionków 09.06.2018 rok

do pobrania : PDF tutaj


III  ECO CIDRY CROSS  - Dychej na Księżej Górze Radzionków 09.06.2018 rok

I. ORGANIZATOR

1.   Stowarzyszenie  „Cidry Lotajom”

41-922 Radzionków ulica Świętego Wojciecha 15

2.   Patronat:

    Ministerstwo Sportu i Turystyki
    00-082 Warszawa ul. Senatorska 14

    Urząd Miasta Radzionków
    41-922 Radzionków, ulica Męczenników Oświęcimia 42

 

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Integracja mieszkańców i środowiska sportowego.
3. Organizowane przez nas zawody mają popularyzować wspólne bieganie, a zaproponowana forma ma uatrakcyjnić bieganie w grupie.
4. Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Księża Góra i Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2018 roku o godz. 13:00
2. Miejsce: Teren Parku Księża Góra i obiekty MOSIR Radzionków , ul. Księżogórska 90.

IV TRASA I DYSTANS
1. Dystans dla biegaczy i maszerujących wynosi:
- Bieg główny – 10 km
- Nordic Walking – 5,0 km


2. Start nastąpi w godzinach:
- Godzina 13:00 – bieg główny 10 km
- Godzina 12:35 – Nordic Walking 5,0 km


3. Trasa przebiegać będzie częściowo ścieżkami parkowymi oraz drogą asfaltową bez atestu PZLA. Trasa marszu NW w 90% drogi szutrowe i polne.

- start i meta będą znajdować się przy kąpielisku w Parku Księża Góra,
- niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu,
- trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej
- trasa będzie oznaczona co 1 kilometr,
- punkt z wodą na 5 km trasy,
- trasa o zróżnicowanej konfiguracji i podłożu (nawierzchni) .

4. Przed startem biegu głównego odbędą się biegi dla dzieci na dystansach dla których zostanie przygotowany odrębny regulamin. Przewiduje się  rozpoczęcie tych biegów o godzinie 10:00.  Zapisy za pośrednictwem strony internetowej biegu bez opłaty od dnia 01.02.2018 roku do dnia 2.06.2018 roku oraz w dniu biegu do godz. 09:30.

 

V. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu i marszu wynosi 1 godzinę 30 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu i marszu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg i marsz będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji liczony jest czas netto.
4. Chip pomiarowy należy umieścić w miejscu wymaganym przez obsługujących pomiar czasu. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone w pakiecie startowym. Numer startowy winien być umieszczony w widocznym miejscu z przodu na koszulce zawodnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W biegu głównym na dystansie 10 km oraz w Nordic Walking na dystansie 5,0 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 18.
 2. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału na własną    odpowiedzialność w biegu lub marszu. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą wziąć udział w biegu lub marszu pod warunkiem złożenia oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na start, podpisanego w obecności obsługi biura zawodów.

  2a. W biegu lub marszu NW mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z orzeczoną grupą inwalidzką za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach z uwagi na profil trasy oraz charakter crossowy.
 1. W biegu i marszu NW razem obowiązuje limit startujących, który wynosi 500 osób.
 2. O zmieszczeniu się w limicie decyduje datę wpływu opłaty startowej na podane konto bankowe, a nie termin zapisania się na bieg.
 3. Organizator zastrzega prawo zamknięcia listy startowej przed terminem biegu po wyczerpaniu limitu.
 4. Podpisując deklarację uczestnictwa, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

   

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu.

Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu 08 czerwca 2018 r w godzinach od 17:00 do 20:00 oraz 09 czerwca 2018 w biurze zawodów w godzinach od 9:00 do 12:00 bieg główny oraz do godziny 11:30 marsz NW.

Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu (Obiekty MOSiR Księża Góra).

Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

Pakiet startowy składa się:
Medal na mecie biegu.
Pamiątkowy imienny numer startowy .
Wodę na trasie biegu i bezpośrednio po nim.
Kupon na ciepły posiłek po ukończeniu biegu.
Upominki przygotowane przez sponsorów.
Akcesorium biegowe – opaska na głowę
Bon rabatowy do Sklepu Biegacza https://www.facebook.com/urodzenibiegacze2015/
Bon upominkowy Oriflame o wartości 100 zł
Artykuły promocyjne organizatora min. smycz, przewodnik NW

Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenia on-line do biegu  będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.cidrylotajom.pl  do dnia 02-06-2017 rok.

 

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto Stowarzyszenia „Cidry Lotajom” ul. Św. Wojciecha 15, 41-922 Radzionków za pośrednictwem systemu rejestracji z modułu płatnościdostępnego dla każdego zawodnika.

Każdy z uczestników biegu i marszu ma obowiązek sprawdzenia czy jest umieszczony na liście startowej. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpływu wpłaty na konto organizatora.

Organizator umożliwia dokonywania zgłoszeń grupowych w terminie do 30.04.2018 roku. Grupy składające się z 10 zawodników uprawnione są do 10% rabatu opłaty startowej od każdego uczestnika, z tym iż opłaty dokonuje osoba zgłaszająca grupę za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji i opłat.

Opłata startowa wynosi:
- 40 zł do dnia 30-04-2018 r bieg główny, 30 zł do dnia 30-04-2018 r marsz NW.
- 36 zł do dnia 30-04-2018 r dla zawodnika zgłaszanego w grupie 10 osobowej (opłata uiszczana łącznie
przez kapitana drużyny), nie przewiduje się zapisów grupowych w marszu NW.
- 50 zł do 02.06.2018 r bieg główny, 40 zł do dnia 02-06-2018 r marsz NW.
oraz w dniu zawodów 60 zł i 50 zł.

Osoby z orzeczoną grupą inwalidzką zostają zwolnione z opłaty startowej. Podczas rejestracji na portalu obsługującym bieg osoby te muszą wybrać kategorię osoba niepełnosprawna a podczas weryfikacji w biurze zawodów okazać stosowny dokument potwierdzający posiadane uprawnienie do zwolnienia z opłaty startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. 

Każdy uczestnik który ukończy bieg i marsz NW w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2.   W biegu II ECO CIDRY CROSS – Dychej na Księżej Górze Radzionków 2017.  będą prowadzone następujące klasyfikacje generalne mężczyzn i kobiet:

K         16-29                                      M         16-29

K         30-39                                      M         30-39

K         40-49                                      M         40-49

K         50 +                                        M         50 +

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. Zwycięzcy oraz 2 i 3 miejsca w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają pamiątkowy medal oraz statuetkę.

3.   Klasyfikacja w biegach Open na dystansie 10 km oraz Nordic Walking Open 5,0 km
    – 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

Nagrody finansowe  ufundowane przez organizatora oraz sponsorów

Bieg Open

K         1 m-ce            300 zł              M         1 m-ce            300 zł 

K         2 m-ce            200 zł              M         2 m-ce            200 zł 

K         3 m-ce            100 zł             M        3 m-ce              100 zł 

 Nordic Walking                                                                                                                             

K          1 m-ce             150 zł              M         1 m-ce                        150 zł 

K         2 m-ce              100 zł              M         2 m-ce                        100 zł 

K         3 m-ce              50 zł                M         3 m-ce                          50 zł 

4. W biegu jak i marszu NW zostaną wyłonieni/one trzy/trzej najlepsze/si mieszkańcy Radzionkowa( Najlepsza Frelka i Najlepszy Chop), które/rzy zostaną uhonorowane/i specjalnymi statuetkami
niezależnie od klasyfikacji w innych kategoriach. Puchary za miejsca w kategoriach zarówno biegu jak i NW wręczone zostaną po zamknięciu i zweryfikowaniu list z wynikami. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu dekoracji.

5. Zawodnicy/czki z miejsc 1-3 kategorii Open nie będą brani/e pod uwagę w ustalaniu miejsc w kategoriach wiekowych.

IX. ZASADY MARSZU NORDIC WALKING

1. Definicja marszu Nordic Walking:
„Przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu z zachowaniem stałego kontaktu jednej ze stóp z podłożem, wspomagane specjalnie wykonanymi kijami do Nordic Walking”

2. Elementy prawidłowej techniki Nordic Walking:
a) kontakt stopy z podłożem przez cały czas trwania marszu
b) naprzemienna do stawianego kroku, obszerna praca ramion co najmniej do linii biodra
c) wyraźne odbicie za pomocą kija NW wbijanego ukośnie do tyłu w podłoże na odcinku pomiędzy stopami towarzyszące poszczególnym krokom.

3. Zasady sędziowania
Każdy z Sędziów Zawodów ocenia subiektywnie technikę startujących zawodników i na tej podstawie może karać zawodników upomnieniami, żółtymi i czerwonymi kartkami.

Czerwona kartka – dyskwalifikacja zawodnika zostaje przyznawana za:
a) nie sportowe zachowanie w czasie trwania zawodów (stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla zdrowa innych zawodników i ich sprzętu, celowe utrudnianie marszu innym zawodnikom, brak kultury w stosunku do innych zawodników, sędziów czy kibiców);
b) celowe podbieganie w czasie zawodów;
c) poruszanie się poza trasą w celu skrócenia dystansu;

Żółta kartka – kara czasowa 2 minuty jest przyznawana za ocenione przez sędziego:
a) zauważalnego braku kontaktu jednej ze stóp z podłożem („faza lotu”)
b) ograniczonej pracy ramion (zgięcie ręki w stawie łokciowym bez ruchomości stawu ramiennego)
c) braku odbicia z kija (markowanie użycia kija)

Ukaranie kartkami odbywa się przez wyraźne pokazanie ich zawodnikowi. Sędzia zapisuje na odwrocie kartki numer startowy zawodnika wraz z ocenionym przewinieniem. Po zakończeniu zawodów wyniki końcowe są weryfikowane o dostarczone przez sędziów kartki. W przypadku stosowania dodatkowej rundy karnej w rejonie rundy należy umieścić tablicę informacyjną z numerami ukaranych zawodników.

 

X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej organizatora.

 

XI. ZWROTY I REKLAMACJE

Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
6. Szatnia i depozyt, będzie mieścić się w budynku Parku Botanicznego / obok miejsca startu/. Zawodnicy oddając rzeczy do depozytu winni je zabezpieczyć w sposób odpowiedni. Wydawanie
rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
7. Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej .
9. Osoby biorące udział podczas wspólnego biegu i marszu  III ECO CIDRY CROSS  - Dychej na Księżnej Górze w Radzionkowie wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć ze w/w biegu na stronie www.facebook.com/cidrylotajom/  oraz www.cidrylotajom.pl.
10. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik Biegu wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych w procesie rejestracji zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.
11. Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd itp. pokrywają uczestnicy.
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
13. Kontakt do Stowarzyszenia „Cidry Lotajom” ul. Św. Wojciecha 15 , 41-922 Radzionków  adres korespondencyjny ul. Średnia 57, 41-922 Radzionków, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Ochrona Danych

 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) RODO oraz oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a – RODO wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.
 3. Współadministratorami danych osobowych są
  • Organizator biegu : Zarząd Stowarzyszenia Cidry Lotajom reprezentujący Stowarzyszenie Cidry Lotajom z siedzibą Radzionków 41-922, ul. Św. Wojciecha 15 w zakresie organizacji i przeprowadzenia biegów, wyłonienia zwycięzców
  • Operator Strony Internetowej timekeeper.pl z siedzibą w Ropczycach 39-100
   Św. Barbary 40 w zakresie publikacji wyników biegów po zakończeniu biegu.
 4. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy następujące zakresy odpowiedzialności:
  • Organizator - Zarząd odpowiedzialny jest za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz wykonanie Twoich praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia biegu wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, celom archiwalnym oraz promocji.
  • Operator strony internetowej Timekepeer.pl z siedzibą w Ropczycach 39-100
   Św. Barbary 40 odpowiedzialny jest za wykonanie Twoich praw w zakresie danych osobowych przetwarzanych na platformie timekeeper.pl dotyczących publikacji wyników biegu.
  • Niezależnie od tych ustaleń możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze współadministratorów, w takim przypadku nastąpi przekazie żądania do drugiego wspoładministratora, który zrealizuje twoje uprawnienie.
 5. Współadministratorzy wyznaczają punkt kontaktowy - Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować   sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby: Radzionków 41-922, ul. Św. Wojciecha 15
 1. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celom archiwalnym. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 2. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.
 3. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa: prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody.
 4. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.
 5. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
 6. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
 7. Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internet w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 8. Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
 9. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.
 10. Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.